Vill du bli polis? Eller är du kanske bara nyfiken på vad det krävs för att klara av det begåvningstest som används under antagningen till polisutbildningen? Oavsett vad som för dig hit har vi i den här artikeln samlat det du behöver veta om Polisens begåvningstest UNIQ

Endast 10% av alla sökande klarar av antagningen till polisutbildningen. Foto: www.fotoakuten.se

Många sökande till Polisens utbildningar
Polisdrömmarna i Sverige är stora till antalet och det många som söker till landets olika polisutbildningar, men desto färre som tar sig in. Under 2021 sökte hela 15 000 personer in till utbildningen, men bara 919 personer antogs och tackade ja. Det är med andra ord en relativt liten andel som tar sig in på programmet, och många sållas faktiskt bort på grund av Polisens begåvningstest UNIQ.

Polisutbildningen har hårda antagningskrav
Med begåvningstestet UNIQ är inte det första polisaspiranterna möter under antagningsprocessen. Redan innan man som sökande får ta testet är det en rad antagningskrav som måste uppfyllas för att få fortsätta med ansökan. Det handlar om att man som sökande måste vara svensk medborgare, vara 18 år vid ansökningstillfället, ha ett svenskt B-körkort och vara simkunnig. Från sina gymnasieår ska man som polisaspirant också ha med sig en både grundläggande-och särskilt behörighet. Man ska alltså ha klarat av vissa kurser under gymnasietiden.

Vad är UNIQ?
Begåvningstestet UNIQ är det test som används under antagningsprocessen till polisutbildningen. Med hjälp av begåvningstesten är tanken att Polisen redan innan utbildningens början ska kunna sålla bort olämpliga sökande. Testet i sig pågår under 80 minuter och tas på dator. De sökandes resultat jämförs sedan med resultatet hos en normgrupp bestående av sökande till utbildningen år 2019.

Vad testas med UNIQ?
Testet som utgör en del av polisens antagningsprocess innehåller olika frågor med fokus på de sökandets verbala, spatiala och logiska förmågor. Med vilka frågor kan då komma upp under Polisens begåvningstest? Vi har samlat några exempel nedan.

Verbala frågor
Under UNIQs verbala delar testas de sökandes läsförståelse och ordkunskap. Här kan frågor med fokus på synonymer eller ordsamband komma upp. För den som vill öva upp sin verbala förmåga har vi ett gratis verbalt test här hos Test The Talent. På UNIQs begåvningstest kan det bland annat komma upp frågor som ser ut såhär.


Fråga med fokus på samband mellan ord.

Spatiala frågor
Under testets gång kommer det också komma frågor som testar de sökandes spatiala förmågor. Det görs bland annat med hjälp av frågor där uppgiften är att förstå hur en kub i tre dimensioner, alltså en sammansatt kub, ser ut i två dimensioner, alltså dekonstruerat.

Fråga med kubvikning. 

Logiska frågor
På testet dyker det även upp frågor som fokuserar på de sökandes förmåga att dra logiska slutsatser. Ett bra sätt att öva upp sin logiska förmåga är att öva på att ta just logiktest, det kan man göra genom att ta ett av våra gratis logik test. I polisens begåvningstest kan det dyka upp frågor som exempelvis ser ut såhär.


Fråga med fokus på numerisk logik.

Öva, öva, öva!
Som du kanske förstått vid det här laget är begåvningstesterna under antagningsprocessen till polisutbildningen både svåra och krävande. Det går alltså inte bara att söka in för att man har stora muskler, man måste dessutom ha något bakom pannbenet. Trots att det verkar svårt går det faktiskt att träna upp förmågan att lösa komplicerade uppgifter, och det görs bäst genom övning. För som man brukar säga, övning ger färdighet! Så om du ska ta testet och vill komma dit extra förberedd, använd då några av våra testövningar och öka chansen att ta dig igenom den tuffa antagningsprocessen till Polisen.

 

 

 

Vilka prov innehåller logiska (induktiva) frågetyper?

Faktum är att de flesta rekryteringstester innehåller frågetyper från det logiskt-induktiva testområdet. Anledningen till detta är att de färdigheter som testat ofta är viktiga för företaget, samt att kompetens inom detta område krävs i nästan alla befattningar. Välkända testleverantörer som har integrerat logiskt-induktiva testfrågor är följande:

 • SHL: SHL erbjuder logiska testtyper både som ett enskilt test och som ett kombinerat test med verbala och numeriska testfrågor. Den logiska delen består uteslutande av matriser som du måste fortsätta logiskt. Du kan prova ett gratis SHL-test på Test the Talent.
 • PICA: PI-testet är ett kombinerat test. Även här testas dina logiska förmågor genom att fortsätta matriser. Du kan också prova ett gratis PI-test.
 • Matrigma: Matrigma-testerna innehåller endast logiska frågetyper. Återigen i form av matriser. Du får en figur med en serie rutor där siffrorna hela tiden förändras, samt olika svarsalternativ. Din uppgift är att känna igen vilken ruta som är det efterföljande bland de möjliga svaren.
 • Saville: Det speciella med Saville-testerna är att det finns två versioner med olika logiska testdelar. Variant ett – Saville executive – handlar om logiskt-abstrakta uppgifter och testar din kompetens på grundval av matriser. Saville Analysis – den andra varianten – analyserar dina logisk-diagrammatiska kvalifikationer på grundval av olika förändringar i former, som du måste känna igen på ett strukturerat sätt.
 • Cubiks: Cubiks Abstract är ett fristående test som också testar dina resonemangsförmågor med hjälp av matriser som du måste fortsätta. Cubiks erbjuds också som ett kombinerat test.
 • Allmänt övningstest: På Test The Talent har du förutom de välkända testerna även möjlighet att förbereda dig för logiska testtyper i allmänhet. I premiumavdelningen hittar du olika typer av tester med vilka du kan förbereda dig för logiska tester av alla typer.

Olika logiska (-induktiva) frågetyper

Matriser 

Dessa förekommer i nästan alla logisk-induktiva testdelar. Din uppgift är att ta reda på vilken form som hör hemma i fältet med frågetecknet – det vill säga vilken form som logiskt sett följer härnäst.

 

 

Arrangemang

Här måste du logiskt identifiera vilket arrangemang av delarna som bildar figuren ovan.

 

 

Ändring 

Denna typ av uppgift ingår till exempel i Saville Analysis Test. I det övre vänstra hörnet kan du se vilken operatör som har vilken effekt på siffrorna. Nedan kan du se en bild av effekten. Din uppgift är att se hur siffrorna till höger (1.) förändras och sedan välja rätt svarsalternativ (A-D).

 

 

Varför är logisk kunskap så viktig i ansökningsprocessen?

Utpräglade förmågor inom området logiskt tänkande visar att du kan känna igen samband och regelbundenheter samt kombinera den här information för att nå ett beslut. Du bevisar därmed att du kan lösa problem på ett kreativt sätt och dra korrekta slutsatser från komplex information. Dessa färdigheter ger dig enorma pluspoäng i alla ansökningsprocesser.

Särskilt i mer komplexa befattningar, t.ex. inom ledningen, är det av grundläggande betydelse att du, även under tidspress, kan relatera en mängd komplex information för att kunna erbjuda kreativa lösningar. Företag gynnas av anställda som har sådana färdigheter i uttalad form och kommer nästan alltid att välja den kandidat som kan erbjuda mer inom området logiskt och induktivt tänkande.

De bästa tipsen för att lösa logiska (-induktiva) testfrågor

Först och främst är det viktigt att vara medveten om var dina styrkor och svagheter ligger. Det är där du måste fokusera och sedan gäller det bara att öva, öva, öva! Det kan vara irriterande, men gör dig medveten om vad du tränar för: ditt drömjobb. Ett anställningsprov är tufft, och endast omfattande förberedelser kommer att göra ansökningsprocessen lättare för dig.

Upprepa inlärt innehåll så ofta du kan och försök att förstå logiken bakom typerna av uppgifter. Använd den feedback du får i slutet av varje avslutat övningstest på Test The Talent för detta.

I premiumområdet på Test The Talent får du också tillgång till lösningsguiden för typiska logiska frågetyper. Denna innehåller vägledning och struktur för hur du ska närma dig och framgångsrikt lösa varje logisk testfråga.

Tappa inte motivationen om du tycker att det är svårt i början – det blir lättare om du använder övningsproven och förbereder dig intensivt.

Verbala tester och varför de spelar roll

Uppgifter om verbal förståelse mäter en del av din kognitiva förmåga. Utöver numerisk förståelse och logiskt/induktivt resonemang är verbal förståelse och förståelse av komplex text en viktig del av att lyckas i ansökningsprocessen. På Test The Talent kan du förbereda dig grundligt inför ditt anställningstest. Om du ska göra ett verbalt test, oavsett om det är ett enskilt test eller en kombination av numeriska och logiska/induktiva uppgifter, kommer en intensiv förberedelse att göra själva testet lättare.

Test på förmåga med muntlig provdel

På Test The Talent kan du göra övningstester för att förbereda dig för en mängd olika tester, varav vissa innehåller en verbal del. PICA– och Saville-testerna finns endast i en kombinerad version. Du kan prova ett PICA-test gratis på Test The Talent. SHL– eller Cubiks-testet finns både som ett kombinerat test och som enskilda test för alla tre testområden. Du kan prova ett verbalt SHL-test gratis. Dessutom erbjuder Test The Talent ett allmänt övningstest som du kan använda för att förbereda dig för alla vanliga anställningstester.

Upplägget under verbala test

SHL-testet har, förutom det kombinerade testet, även ett eget verbalt test som består av textförståelsefrågor i flervalsformat. Samma struktur och typ av verbala frågor erbjuds också av Cubiks. Saville erbjuder endast kombinerade test. Den verbala delen av det kombinerade testet innehåller också frågor om textförståelse. Den verbala delen av det kombinerade testet från PICA är strukturerad på ett annat sätt och innehåller tre olika verbala deluppgifter. Det finns analogier och antonymer, mer om det nedan,  samt uppgifter som fokuserar på logiska resonemang och antonymer. De allmänna övningstesterna i Test The Talent är liknande, men det här testet innehåller också uppgifter där du måste identifiera vilket ord som inte är rätt i sammanhanget.

 

Textbaserade frågor

Baserat på en text ska du besvara frågor 

 

Antonymer

Du ombeds att hitta motsatsen till det givna ordet.

Analogier

Två ord som är logiskt relaterade till varandra.

 

Logisk slutsats

Baserat på påståendet ska du antingen hålla med eller säga emot slutsatsen.

 

 

Vilket ord passar inte in?

Ett ord hör inte logiskt sett ihop med de andra orden.

 

De viktigaste tipsen när du löser muntliga uppgifter

Även om detta gäller för alla uppgifter så är det ännu viktigare i den muntliga delen att läsa igenom alla frågor så noggrant och grundligt som möjligt. Vissa muntliga förståelseuppgifter är lättare att förstå och andra är svårare. Se upp för eventuella förståelsefällor eller avsiktlig förvirring. När det gäller verbala uppgifter ska du lyssna på din magkänsla. Ofta är det första, intuitiva valet det rätta. Ju längre du funderar på rätt ord eller mening, desto mer förvirrande kommer det att verka.

Mycket viktigt: Om du inte kan svara på en fråga, agera enligt elimineringsprincipen. Gå igenom varje svarsalternativ och stryk de svar som du tycker är minst rimliga eller sannolika. Ett felaktigt svar är för övrigt inte negativt för din poäng. Därför bör du alltid svara även om du inte vet svaret och måste gissa. Eftersom alla frågor är flervalsfrågor har du alltid en viss chans att gissa rätt.

 

Stark ordförståelse i ansökningsprocessen

Att lösa matematiska problem på nolltid och förstå logiska samband är viktiga färdigheter som måste finnas i toppositioner. Men hur är det med verbala färdigheter? Är det så viktigt att kunna uttrycka sig väl och kunna många ord?

Hur viktigt är det att ha goda muntliga färdigheter i ansökningsprocessen?

En god förmåga till muntlig förståelse visar att kandidaten har grunderna för direkt kommunikation, förmågan att förstå komplexa fakta och förmågan att relatera information och dra slutsatser. Detta är mycket relevant för yrkesmässig framgång, eftersom man inom många områden dagligen måste bearbeta komplex verbal information och känna igen slutsatser med möjliga konsekvenser. När rekryterare väljer ut kandidater för en öppen tjänst tittar de på dessa färdigheter för att säkerställa att den potentiella kandidaten kommer att göra ett bra jobb i framtiden. Därför är det mycket viktigt att du också uppnår resultat över genomsnittet på detta område. Ta ett steg närmare ditt drömjobb och förbered dig för ditt rekryteringstest med Test The Talent.

 

Vilka tester finns tillgängliga?

Det finns olika testleverantörer som erbjuder numeriska tester antingen som fristående test eller i kombination med ett verbalt och logiskt test. Bland de mest kända finns följande:

 • SHL: SHL erbjuder det numeriska testet för sig, där du får olika grafer, tabeller eller datamängder. Du måste besvara flervalsfrågor utifrån uppgifterna. Miniräknare är tillåtna. Prova ett gratis numeriskt test för SHL på Test The Talent.
 • PI/PLI: PI-testet för kognitiv bedömning är ett kombinerat test. Detta innebär att det finns en numerisk, verbal och logisk-induktiv del. Den numeriska delen omfattar olika uppgifter, t.ex. fortsatta tallinjer, ekvationer där man måste beräkna det mindre talet och textuppgifter. Räknemaskiner är inte tillåtna i denna del. Prova ett PI-test gratis.
 • Cubiks: Leverantören Cubiks erbjuder både kombinerade och enbart numeriska testversioner i två olika svårighetsgrader. I detta test är den största utmaningen tidsfaktorn. Räknemaskiner är tillåtna.
 • Saville: Saville-testerna är också kombinerade tester. Det finns två versioner. Den numeriska delen finns i båda versionerna. Här får du också olika grafer och tabeller och måste svara på flervalsfrågor.
 • Allmänna övningstester: Test The Talent erbjuder också möjligheten att du kan förbereda dig för allmänna tester som är numeriska eller innehåller numeriska delar. Förberedelserna lämpar sig för olika tester.

Vad används numeriska tester till?

Numeriska uppgifter ingår i olika färdighetstester eftersom de inte bara mäter din förståelse för siffror utan även din analytiska förmåga. Beroende på hur bra du presterar visar detta hur snabbt du kan lära dig nytt innehåll. Dessutom visar ditt testresultat i den numeriska delen hur du kan hantera svåra uppgifter under press, särskilt om det kräver att du ska räkna. För uppgifter som bygger på grafer och tabeller visar det också hur du är kapabel att analysera grafer och hur väl du använder informationen för att komma fram till rätt resultat.

Alla dessa färdigheter ger en inblick i hur du kommer att prestera i den tjänst du söker.

Vad är de numeriska testerna?

De flesta numeriska uppgifter på ovanstående tester bygger på grafer och tabeller.

Andra tester använder sig av underkategorier för att testa kandidater inom olika områden. De mest populära av dessa är:

 

Minsta nummer: 

 

Ekvationer:

 

 

 

Textfrågor:

 

Fortsätt med siffersekvenser: 

 

Hur förbereder man sig för numeriska tester?

Test The Talent erbjuder omfattande förberedelsealternativ för intensiv förberedelse genom övningstester, med möjlighet att befästa det inlärda innehållet på lång sikt genom ständig repetition.

Dessutom hjälper övning dig att bli mer bekant med uppgifterna, vilket hjälper dig att hålla dig lugn under tidspress. Börja förbereda dig så tidigt som möjligt och ta reda på var dina styrkor och svagheter ligger. Om du till exempel nästan alltid får rätt på alla frågor om talföljd i övningsproven, men har problem med textfrågorna, bör du fokusera mer på textfrågorna.

För uppgiftstyper som rör grafik och tabeller är intensiv förberedelse ännu viktigare när det gäller att uppnå bästa möjliga slutresultat. Graferna är likartade i alla övningsprov, liksom i de riktiga proven. Innehållet skiljer sig åt, men när det gäller strukturen är det samma uppgifter.

Så ta tillfället i akt och känn till uppgifterna före det egentliga testet.

Vilka företag lägger särskilt fokus på numeriska tester?

I princip lägger praktiskt taget alla företag vikt vid att deras kandidater har grundläggande numeriska/matematiska färdigheter. Beroende på bransch varierar det dock mycket hur omfattande kunskaperna bör vara. Du bör dock uppnå ett särskilt bra resultat i den numeriska delen om du söker till ett företag som tillsätter tjänster där det krävs särskilda numeriska och analytiska färdigheter. Detta inkluderar bland annat tjänster inom IT, redovisning och managementkonsulting.

På samma sätt bör dina numeriska färdigheter vara starka om du söker en chefstjänst. Dessa kräver avancerade analytiska färdigheter samt ett stort intresse för siffror och matematisk expertis. Kandidater för ledningsbefattningar måste vara klart övertygande på många områden och bör därför uppnå de bästa resultaten i lämplighetstestet.

Om ditt mål är att ansöka om en professionell position kan du använda Test The Talents övningstester för att se till att du får jobbet. Det kommer inte att bli lätt, men med rätt förberedelser kommer du att ligga ett stort steg före dina konkurrenter. Ta din chans!

Vad är personlighetstester?

Personlighetstester är en viktig del av rekryteringsprocessen, särskilt i stora företag.

Visste du att?

Många företag vill att du ska göra ett personlighetstest utöver lämplighetstestet!

Färdighetstester kan avslöja en potentiell kandidats kognitiva förmågor, men personlighetstester ger potentiella arbetsgivare en inblick i det som ett färdighetstest och ett CV inte visar. Vilka är kandidatens personliga styrkor och svagheter? Hur stark är kandidatens motivation för den utannonserade tjänsten? Passar kulturen ihop?

Särskilt när det gäller chefspositioner är personlighetstester mycket populära, eftersom vissa egenskaper krävs särskilt i dessa roller. En person som arbetar som chef bör vara dominant, proaktiv och öppen för nya saker inom sunda gränser. För att se om kandidaten har sådana egenskaper använder många företag personlighetstester.

Förutom för chefspositioner kan personlighetstester även användas för alla andra positioner för att undersöka i vilken utsträckning kandidaten har mjuka färdigheter (t.ex. lagarbete), arbetsmoral och uppförande. Personlighetstester kan också användas för att tolka kandidatens allmänna attityd och beslutsförmåga.

Det är också särskilt viktigt för företaget att se hur väl kandidaten passar in i företaget, dvs. om det finns en mänsklig och professionell passform – med andra ord, om det finns en kulturell passform.

Kortfattat förklarat!

”Kulturell anpassning”
Hur väl dina karaktärsdrag passar in i arbetskulturen och företagets värderingar och normer.

Vem erbjuder personlighetstester?

Om du blir inbjuden till ett utvärderingstest inom en snar framtid är det mycket möjligt att du också kommer att få göra ett personlighetstest.

De välkända leverantörerna av de typiska färdighetstesterna erbjuder vanligtvis också ett kompletterande personlighetstest.

Så om du har ett färdighetstest från någon av följande leverantörer framför dig, är det tillrådligt att även titta på de kompletterande personlighetstesterna:

 • SHL-Test
 • PICA
 • Cubiks
 • Saville
 • Thomas International

På Test The Talent kan du förbereda dig grundligt för dessa testleverantörers färdighetstester, så att du kan uppnå bästa möjliga resultat i slutprovet.

Personlighetstester är lite annorlunda. Förberedelse är endast möjlig i begränsad utsträckning eftersom denna typ av test undersöker din personlighet, som är svår att påverka. Dessutom finns det inga rätta eller felaktiga svar.

I det följande får du veta varför det fortfarande är meningsfullt att ta itu med personlighetstester, vilka tester som finns och hur de är uppbyggda, om du fortfarande kan förbereda dig i viss mån och vilka personligheter som företag letar efter i ansökningsprocessen.

Är det möjligt att förbereda sig för ett personlighetstest?

Ja, det kan du! Men du kan varken öva på det eller påverka resultatet särskilt mycket.

Testet avslöjar din personlighet och ger rekryteringsgruppen viktig information om huruvida du passar för tjänsten. Eftersom du inte kan träna din personlighet kan du inte heller träna dig för testet.

Vad du kan och bör göra är att titta på teststrukturen, företagets värderingar och arbetsuppgifterna i ditt önskade jobb. Du bör fråga dig själv vad som krävs i den här tjänsten och om och i vilken utsträckning du har dessa egenskaper. Du kan också tänka på vad företaget vill höra och svara på frågorna därefter. Du bör dock göra detta i viss utsträckning, eftersom testet i slutändan visar om du har tillräckliga kvaliteter som behövs i den nya tjänsten eller inte. Om du svarar på frågorna på det sätt som företaget vill höra dem kommer detta att visa sig när du får jobbet. Försök därför att svara så ärligt som möjligt på frågorna och förbered dig grundligt för det tillhörande färdighetstestet.

Dessa företag erbjuder följande personlighetstester:

SHL

SHL OPQ32 – Frågeformulär om yrkespersonlighet

I det här testet måste du svara på frågor som rör ditt beteende, vilket i sin tur ger information om dina karaktärsdrag och visar om de motsvarar de egenskaper som krävs för tjänsten i fråga. Du får fyra påståenden för varje fråga och måste ange vilket påstående du håller mest och vilket du håller minst med om. Det finns ingen tidsgräns. I allmänhet behöver kandidaterna 30-40 minuter för att besvara de totalt 104 frågorna.

 

PICA

Beteendebedömning av PIBA

Testet tar cirka 5-10 minuter och består av två olika delar. Del 1 innehåller 86 adjektiv. Du ombeds att välja de adjektiv som bäst beskriver dig och ditt beteende. Del 2 innehåller samma lista med adjektiv, men den här gången måste du ange vilka adjektiv andra skulle använda för att beskriva dig. Dina svar från båda delarna sammanställs till en profil som skickas till det företag där du söker. Detta ger företaget en inblick i hur du kommer att bete dig i vissa situationer och om du passar in på den utannonserade tjänsten, rent personlighetsmässigt.

 

Cubiks

Cubiks Factors

Baserat på de 5 stora personlighetsdragen

PAPI N: PAPI Normativ

Känd som en första screening av kandidater för att se vilka som passar in. Du får påståenden och måste ange hur mycket du håller med eller inte. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Svaren från alla kandidater jämförs och mönster framträder som visar vilka kandidater som har störst sannolikhet att komma i fråga för den lediga tjänsten.

PAPI I: PAPI Ipsativ

Används oftare senare i ansökningsprocessen. Du får en fråga och måste välja det svar som passar dig bäst och det som passar dig minst. Svaren avslöjar din arbetsinriktning och ditt beteende.

 

Saville

Frågeformulär om personlighet i vågen

Det anses vara en stark indikator på hur den potentiella kandidaten kommer att klara sig senare i sin karriär och om han eller hon passar in i företagets kultur. Testet innehåller påståenden som kandidaten antingen håller med eller inte håller med om.

Test för situationsbaserad bedömning

Innefattar olika realistiska scenarier för att se hur väl kandidaten passar in i den utannonserade tjänsten. Kandidaten observeras hur han/hon reagerar på dessa. Denna typ av test är mycket individuell eftersom varje test är skräddarsytt för företaget.

 

Thomas International

Personlig profilanalys (PPA)

Detta personlighetstest mäter dina personliga egenskaper och sorterar dem i fyra olika områden. Dessa är bland annat dominans, inflytande, konsekvens och inlärningsförmåga. För varje fråga får du fyra svarsalternativ, varav vart och ett läggs till ett av de fyra karaktärsdragen. I slutet får varje kandidat tre profilöversikter som innehåller de egenskaper som kandidaten har, de egenskaper som kandidaten inte har och en kombination av båda.

 

Vilka personliga egenskaper letar företagen efter?

Företag försöker få en inblick i potentiella kandidaters personlighet med hjälp av ett personlighetstest. Vilka egenskaper som företaget fokuserar på beror mycket på den enskilda arbetsplatsen. Generellt sett kan man dock säga att en tydlig karaktärsstyrka i följande egenskaper är en fördel:

 • Motivation. Både när det gäller arbetet och livet. Om du vill se mycket, lära dig nya saker, göra nya bekantskaper och ha många olika intressen är det tecken på att du har mycket motivation och entusiasm med dig.
 • Arbetsmoral och allmänt uppförande. De grundläggande egenskaper som förmodligen krävs i alla befattningar. Det är viktigt för företaget att se att du agerar i företagets anda, och mycket viktigt: att du passar in i företagets värderingar och normer.
 • Lagförmåga. Det handlar om hur bra du kan samarbeta i ett team. Om du föredrar att arbeta ensam eller tillsammans med andra och om du stöder andra medlemmar eller är mer av en ensamvarg.
 • Dominans och intuitiv handling. Dessa karaktärsdrag är särskilt efterfrågade i ledarpositioner. De som strävar efter en chefsposition bör därför ha en viss ledarförmåga och intuitiv förmåga att agera i svåra situationer. Detta innefattar också att fatta viktiga beslut och att ha förmågan att dra med sig andra och motivera dem.

 

 

 

Det är olika från företag till företag med SHL-test, vilka minimikrav ställs för att bli anställd. Oftast finns det ingen formell minsta poäng, men testet utvärderas med din bakgrund och kvalifikationer och jämförs sedan med de andra kandidaternas resultat.

Det finns emellertid också företag där du måste vara över 80% av resterande kandidater, detta gäller särskilt i konsulttjänster och i mycket många analytiska positioner.

80% motsvarar att ha minst 7 av 9 i ett halvt SHL-test såsom Test Talents Gratis SHL-Test.

Det viktigaste när man övar sig på testerna är helt enkelt att nå ett så högt resultat som möjligt, eftersom det är genom att befinna sig i det övre skiktet av kandidater som gör att du ökar chanserna att bli anställd.

I de numeriska SHL-testerna gäller få men repetitiva beräkningsregler. Dessa är det viktigt att behärska för att kunna prestera väl på de numeriska testerna. Du känner säkert till dem redan, men det är bra att upprepa dem och träna på dem för att öka din hastighet.

Subtraktion, addition, division och multiplikation
Dessa är mycket grundläggande matematiska inslag där övning i huvudräkning och övning med miniräknaren förbättrar din hastighet.

Beräkning av procent
Denna typ av procentberäkningar går i testerna.

Vad är 28% av 16000?
16000 * 0,28 = 4480

Hur många % större är 2418 än 1670?
(2450-1670) / 1670 = 0,47 = 47%

Ett pris på 100 kr. Stiger 5% om året i 3 år – vad är priset i år 3.
(100 * 1,05 * 1,05 * 1,05) = 115,76.

Förhållandeteori

Förhållandet mellan 2 tal (a och b) uttrycks av formeln a: b eller a / b.

En omsättning på 20 miljoner jämfört med en omsättning på 5 miljoner. Förhållandet mellan dem är 20/5 – men förhållandet måste alltid förkortas vilket gör att det korrekta förhållandet är 4: 1.

Vi har samlat en lista över de topp 4 sätten som du kan förbättra sitt resultat i ett SHL-test och därigenom får bästa möjliga resultat på jobbtestet.

Övning ger färdighet
Om du tränar SHL test kommer du säkert att kunna lösa dem snabbare och med färre fel. Du lär dig tankesättet som ligger bakom frågorna och du blir bekant med fallgroparna som finns i frågorna. Vi ser en förbättring på upp till 70-80% redan efter första gången du tar ett test.

Välj rätt språk
SHL-testet är tillgängligt på många språk, och du kan själv välja språk när du startar testet. Vi rekommenderar att du väljer svenska om det är ditt modersmål.

Kontrollera reglerna
Uppdatera din kunskap gällande de grundläggande reglerna för beräkningen – särskilt decimal, procent och förhållande.

Lär dig strukturen i SHL-sprickmålen
Förstå strukturen i SHL-frågeformulären. Läs frågorna noga och långsamt. Svaret är ofta enkelt när frågan är korrekt förstådd. Missförståelse av frågor kostar tid och fel. Det finns normalt 3 frågor för varje graf eller text, och svårighetsgraden på varierar och ökar mellan frågorna.

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer