AON Assessment (CUT-e) övningstest

Står du inför ett Aon Cut E test och vill förbereda dig på bästa möjliga sätt? Här kan du läsa om testet och hur du ska förbereda dig för att få högsta möjliga poäng.

Företag som testar kandidater med Aon Cut E-testet

OM AON ASSESSMENT TESTET

Aon’s assessment tests evaluate job candidates’ skills and potential, using advanced psychometrics and data analytics. They cover cognitive abilities, behavioral traits, and technical skills, tailored to specific job requirements. These tests aim to enhance the objectivity and efficiency of the recruitment process. They help in making informed hiring decisions, building a stronger workforce.

Om Test The Talent

Test the Talent är en svensk utbildningsportal för jobbtester.
Våra tester är utformade för att utbilda dig före arbetsprovet.
Du får detaljerad feedback på varje fråga och
de bästa förutsättningarna att förbättras.
Test the Talents kunder förbättrar sig i genomsnitt med 76 %.

AON utvärderingstest online. Kategorier och frågetyper

Klicka på rubriken eller + för att expandera

Numeriskt resonemang

I det här avsnittet bedöms din förmåga att tolka, analysera och dra slutsatser från numeriska data. Du kommer att få frågor som rör statistik, diagram och tabeller, vilket kräver förståelse för grundläggande aritmetik, procentsatser och förhållanden. Du ska sedan bedöma sanningshalten i ett påstående baserat på den information du fått eller svara på en fråga om de presenterade uppgifterna.

Här följer ett exempel på en fråga i Numerical Reasoning:

Vilket land har den lägsta procentuella tillväxten i andel av världens oljeproduktion under perioden 1993 – 2013?

Verbalt resonemang

I delen Verbal Reasoning testas din förmåga att förstå och kritiskt utvärdera skriftligt material. I det här avsnittet ingår vanligtvis att analysera textavsnitt och avgöra sanningshalten i ett påstående baserat på den information som ges.
Ett exempel på en sådan fråga kan vara:

Psykometri (psyko + metrik: mätning av psyket) är namnet på den vetenskapsgren som behandlar teoretiska och metodologiska grunder för mätning av mentala förmågor och tillstånd hos människor. Dessa kan avse intelligensnivåer, personlighetsdrag, minne osv. I en vidare bemärkelse omfattar termen även all tillämpning av matematik och statistik på psykologiska data. I en snävare mening är termen förknippad med psykologisk testning, som är den vanligaste metoden för att testa psyket. Det huvudsakliga praktiska syftet med psykometri är att tillhandahålla metoder för att konstruera och administrera psykologiska test. Detta görs med hjälp av kvantitativa, statistiska metoder som kan hjälpa till att avgöra i vilken grad ett test ger korrekta och giltiga resultat. Det är omöjligt för psykologer som undersöker eller utvecklar metoder för att mäta psykologisk förmåga att undvika psykometrisk övervakning för att säkerställa validiteten i sitt arbete. Psykometriska principer är grunden för psykologi som en objektiv vetenskap.

Psykometri är ett försök att kvantifiera personlighetsdrag

Din uppgift är att bedöma om påståendet i fetstil är sant, falskt eller inte kan besvaras baserat på den givna texten.

Förståelse av grundläggande instruktioner

Denna del utvärderar din förmåga att förstå och följa grundläggande instruktioner. Det är viktigt för att fastställa din förmåga att effektivt förstå och utföra uppgifter i en arbetsmiljö. Du kommer att bedöma sanningshalten i ett påstående baserat på de instruktioner du fick.

Induktivt Resonemang (ix)

Induktivt resonemang fokuserar på din förmåga att identifiera mönster, logiska regler och trender i data. Det handlar om att arbeta med abstrakta begrepp eller ofullständig information för att bilda allmänna regler eller slutsatser.

Här är ett exempel på en fråga om induktivt resonemang:

fokuserar på din förmåga att identifiera mönster, logiska regler och trender i data. Det handlar om att arbeta med abstrakta begrepp eller ofullständig information för att bilda allmänna regler eller slutsatser.

Här är ett exempel på en fråga om induktivt resonemang:

Här är uppgiften att bestämma vilken av rutorna, A, B, C eller D, som är nästa i mönstret.

Deduktivt resonemang (Switch Challenge)

Switch Challenge är en specifik form av test för deduktivt resonemang. Det kräver att du använder logiskt tänkande för att fastställa förhållandet mellan olika siffror. I den här typen av frågor ska du hitta en sekvens av fyra siffror som ger dig rätt resultat.

Deduktivt resonemang (gapChallancge)

Gap Challenge är en annan variant av deduktivt resonemang. I detta test måste du identifiera det saknade elementet i en sekvens eller ett mönster, i huvudsak ”fylla luckan” på ett logiskt sätt.

Vilken figur ska det vara istället för frågetecknet?

Räknefärdigheter (Digit Challenge)

Digit Challenge testar dina grundläggande räknefärdigheter. Detta avsnitt innehåller uppgifter där du snabbt och korrekt måste utföra beräkningar eller identifiera numeriska mönster, med fokus på din förmåga att arbeta med siffror på ett effektivt sätt.

Här kommer ett exempel på en sådan fråga:

Den bästa förberedelsen för Aon Cut E

  1. Öva så mycket som möjligt på övningsprov före det riktiga provet.
  2. Kom ihåg hjälpmedlen: papper och penna är särskilt användbara för mellanliggande beräkningar i de numeriska proven.
  3. Var så skarp och klar i huvudet som möjligt när du gör det riktiga provet, välj den tid på dagen då du presterar bäst.
  4. Se till att du sitter helt ostört och att telefonen är tyst/flygplansläge.
  5. Träna/värma upp precis innan det riktiga testet.

Köp tillgång till AON Assessment utbildningstester

22 x olika testuppsättningar
268 testfrågor
Alla testuppsättningar är på svenska.
Detaljerad förklaring av varje fråga
Tillgången till alla tester är giltig i 90 dagar.
Öva dig och förbered dig bättre för ditt AON Assessment test

Kom ihåg att vi ger dig pengarna tillbaka om du inte är helt nöjd med Test The Talents betalda tester!

AON Online Assessment Test (cut-e) – FAQ

Om du får använda en miniräknare eller inte i AON-testet beror på det specifika testet och den administrerande organisationens policy. Generellt gäller att för tester som involverar numeriskt resonemang tillåter vissa organisationer användning av en enkel miniräknare, medan andra kanske inte gör det, för att bedöma din naturliga numeriska förmåga.

Det är viktigt att kontrollera riktlinjerna från den organisation som administrerar testet eller med AON:s bedömningsinstruktioner. Dessa riktlinjer bör klargöra om en miniräknare är tillåten. Om ingen specifik information ges är det lämpligt att förbereda sig utan miniräknare, för att säkerställa att du är väl rustad att hantera testet under alla förhållanden.

Vi rekommenderar i alla fall att du tar med penna och papper för att skriva ner anteckningar och få en överblick över svårare frågor.

AON-utvärderingen finns tillgänglig på en mängd olika språk för att tillgodose kandidater med olika språklig bakgrund. Denna globala tillgänglighet är en viktig del av AON:s utvärderingar. Vi rekommenderar att du övar på testet på svenska, om det är ditt modersmål, eftersom du då kommer att känna dig mer bekväm och ha lättare att svara på de verbala frågorna.

Främst större företag som Siemens, EasyJet, Morgan Stanley, Dell, Adidas och många andra. AON:s utvärderingstester är mångsidiga och används för ett brett spektrum av positioner inom olika branscher. Vilken typ av tjänst som AON-testet används för beror vanligtvis på de specifika färdigheter och kompetenser som en arbetsgivare vill bedöma.

Hur lång tid AON Assessment tar beror på vilket jobb du har sökt. Vanligtvis står det i inbjudan hur mycket tid du förmodligen kommer att behöva lägga på att fylla i den.

Test The Talent tillhandahåller övningstester utformade för kandidater att öva före den verkliga AON online-utvärderingen.

Test the Talent har ingen anknytning till AON plc / Aon Assessment (Sverige) AB, eller deras varumärken.

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer