Vad är personlighetstester?

Vad är personlighetstester?

Personlighetstester är en viktig del av rekryteringsprocessen, särskilt i stora företag.

Visste du att?

Många företag vill att du ska göra ett personlighetstest utöver lämplighetstestet!

Färdighetstester kan avslöja en potentiell kandidats kognitiva förmågor, men personlighetstester ger potentiella arbetsgivare en inblick i det som ett färdighetstest och ett CV inte visar. Vilka är kandidatens personliga styrkor och svagheter? Hur stark är kandidatens motivation för den utannonserade tjänsten? Passar kulturen ihop?

Särskilt när det gäller chefspositioner är personlighetstester mycket populära, eftersom vissa egenskaper krävs särskilt i dessa roller. En person som arbetar som chef bör vara dominant, proaktiv och öppen för nya saker inom sunda gränser. För att se om kandidaten har sådana egenskaper använder många företag personlighetstester.

Förutom för chefspositioner kan personlighetstester även användas för alla andra positioner för att undersöka i vilken utsträckning kandidaten har mjuka färdigheter (t.ex. lagarbete), arbetsmoral och uppförande. Personlighetstester kan också användas för att tolka kandidatens allmänna attityd och beslutsförmåga.

Det är också särskilt viktigt för företaget att se hur väl kandidaten passar in i företaget, dvs. om det finns en mänsklig och professionell passform – med andra ord, om det finns en kulturell passform.

Kortfattat förklarat!

“Kulturell anpassning”
Hur väl dina karaktärsdrag passar in i arbetskulturen och företagets värderingar och normer.

Vem erbjuder personlighetstester?

Om du blir inbjuden till ett utvärderingstest inom en snar framtid är det mycket möjligt att du också kommer att få göra ett personlighetstest.

De välkända leverantörerna av de typiska färdighetstesterna erbjuder vanligtvis också ett kompletterande personlighetstest.

Så om du har ett färdighetstest från någon av följande leverantörer framför dig, är det tillrådligt att även titta på de kompletterande personlighetstesterna:

  • SHL-Test
  • PICA
  • Cubiks
  • Saville
  • Thomas International

På Test The Talent kan du förbereda dig grundligt för dessa testleverantörers färdighetstester, så att du kan uppnå bästa möjliga resultat i slutprovet.

Personlighetstester är lite annorlunda. Förberedelse är endast möjlig i begränsad utsträckning eftersom denna typ av test undersöker din personlighet, som är svår att påverka. Dessutom finns det inga rätta eller felaktiga svar.

I det följande får du veta varför det fortfarande är meningsfullt att ta itu med personlighetstester, vilka tester som finns och hur de är uppbyggda, om du fortfarande kan förbereda dig i viss mån och vilka personligheter som företag letar efter i ansökningsprocessen.

Är det möjligt att förbereda sig för ett personlighetstest?

Ja, det kan du! Men du kan varken öva på det eller påverka resultatet särskilt mycket.

Testet avslöjar din personlighet och ger rekryteringsgruppen viktig information om huruvida du passar för tjänsten. Eftersom du inte kan träna din personlighet kan du inte heller träna dig för testet.

Vad du kan och bör göra är att titta på teststrukturen, företagets värderingar och arbetsuppgifterna i ditt önskade jobb. Du bör fråga dig själv vad som krävs i den här tjänsten och om och i vilken utsträckning du har dessa egenskaper. Du kan också tänka på vad företaget vill höra och svara på frågorna därefter. Du bör dock göra detta i viss utsträckning, eftersom testet i slutändan visar om du har tillräckliga kvaliteter som behövs i den nya tjänsten eller inte. Om du svarar på frågorna på det sätt som företaget vill höra dem kommer detta att visa sig när du får jobbet. Försök därför att svara så ärligt som möjligt på frågorna och förbered dig grundligt för det tillhörande färdighetstestet.

Dessa företag erbjuder följande personlighetstester:

SHL

SHL OPQ32 – Frågeformulär om yrkespersonlighet

I det här testet måste du svara på frågor som rör ditt beteende, vilket i sin tur ger information om dina karaktärsdrag och visar om de motsvarar de egenskaper som krävs för tjänsten i fråga. Du får fyra påståenden för varje fråga och måste ange vilket påstående du håller mest och vilket du håller minst med om. Det finns ingen tidsgräns. I allmänhet behöver kandidaterna 30-40 minuter för att besvara de totalt 104 frågorna.

 

PICA

Beteendebedömning av PIBA

Testet tar cirka 5-10 minuter och består av två olika delar. Del 1 innehåller 86 adjektiv. Du ombeds att välja de adjektiv som bäst beskriver dig och ditt beteende. Del 2 innehåller samma lista med adjektiv, men den här gången måste du ange vilka adjektiv andra skulle använda för att beskriva dig. Dina svar från båda delarna sammanställs till en profil som skickas till det företag där du söker. Detta ger företaget en inblick i hur du kommer att bete dig i vissa situationer och om du passar in på den utannonserade tjänsten, rent personlighetsmässigt.

 

Cubiks

Cubiks Factors

Baserat på de 5 stora personlighetsdragen

PAPI N: PAPI Normativ

Känd som en första screening av kandidater för att se vilka som passar in. Du får påståenden och måste ange hur mycket du håller med eller inte. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Svaren från alla kandidater jämförs och mönster framträder som visar vilka kandidater som har störst sannolikhet att komma i fråga för den lediga tjänsten.

PAPI I: PAPI Ipsativ

Används oftare senare i ansökningsprocessen. Du får en fråga och måste välja det svar som passar dig bäst och det som passar dig minst. Svaren avslöjar din arbetsinriktning och ditt beteende.

 

Saville

Frågeformulär om personlighet i vågen

Det anses vara en stark indikator på hur den potentiella kandidaten kommer att klara sig senare i sin karriär och om han eller hon passar in i företagets kultur. Testet innehåller påståenden som kandidaten antingen håller med eller inte håller med om.

Test för situationsbaserad bedömning

Innefattar olika realistiska scenarier för att se hur väl kandidaten passar in i den utannonserade tjänsten. Kandidaten observeras hur han/hon reagerar på dessa. Denna typ av test är mycket individuell eftersom varje test är skräddarsytt för företaget.

 

Thomas International

Personlig profilanalys (PPA)

Detta personlighetstest mäter dina personliga egenskaper och sorterar dem i fyra olika områden. Dessa är bland annat dominans, inflytande, konsekvens och inlärningsförmåga. För varje fråga får du fyra svarsalternativ, varav vart och ett läggs till ett av de fyra karaktärsdragen. I slutet får varje kandidat tre profilöversikter som innehåller de egenskaper som kandidaten har, de egenskaper som kandidaten inte har och en kombination av båda.

 

Vilka personliga egenskaper letar företagen efter?

Företag försöker få en inblick i potentiella kandidaters personlighet med hjälp av ett personlighetstest. Vilka egenskaper som företaget fokuserar på beror mycket på den enskilda arbetsplatsen. Generellt sett kan man dock säga att en tydlig karaktärsstyrka i följande egenskaper är en fördel:

  • Motivation. Både när det gäller arbetet och livet. Om du vill se mycket, lära dig nya saker, göra nya bekantskaper och ha många olika intressen är det tecken på att du har mycket motivation och entusiasm med dig.
  • Arbetsmoral och allmänt uppförande. De grundläggande egenskaper som förmodligen krävs i alla befattningar. Det är viktigt för företaget att se att du agerar i företagets anda, och mycket viktigt: att du passar in i företagets värderingar och normer.
  • Lagförmåga. Det handlar om hur bra du kan samarbeta i ett team. Om du föredrar att arbeta ensam eller tillsammans med andra och om du stöder andra medlemmar eller är mer av en ensamvarg.
  • Dominans och intuitiv handling. Dessa karaktärsdrag är särskilt efterfrågade i ledarpositioner. De som strävar efter en chefsposition bör därför ha en viss ledarförmåga och intuitiv förmåga att agera i svåra situationer. Detta innefattar också att fatta viktiga beslut och att ha förmågan att dra med sig andra och motivera dem.

 

 

 

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer